Regulamin
Regulamin

Regulamin dotyczący warunków użytkowania Vcanal.tv

11 marca 2009
Telewizja Vcanal.tv została wdrożona przez PPW "SABUD" oraz Międzynarodowe Wirtualne Targi Budownnictwa (www.mwtb.pl)
z siedzibą: 43-309 Bielsko-Biała, ul. Małkowskiego 9e/2

Co wyróżnia telewizję Vcanal.tv:
- jedyna tego typu branżowa telewizja
- nieodpłatna możliwość publikacji swoich materiałów filmowych z zakresu budownictwa i architektury
- nieodpłatna reklama działalności gospodarczej/osoby prywatnej
- Vcanal.tv, to również telewizja o własnym profilu merytorycznym. Realizujemy materiały filmowe, które na stałe wchodzą w skład naszej V-ramówki. U nas znajdziesz ciekawe prezentacje firm z zakresu nowych technologii, reportaży, wywiadów, komentarzy jak również materiałów instruktażowych i szkoleniowych.
- jesteś użytkownikiem odwiedzającym ? Zapraszamy do świata ciekawostek budowlanych i architektonicznych.

Niniejszy regulamin dotyczący warunków użytkowania („Umowa”) zawiera prawnie wiążące warunki korzystania przez Państwa z Usług Vcanal. Korzystając z Usług Vcanal wyrażają Państwo zgodę na bycie związanym niniejszą Umową, niezależnie od tego, czy mają Państwo status „Gościa” (co oznacza, że jedynie przeglądają Państwo Witrynę Vcanal – w tym za pomocą urządzenia przenośnego – albo w inny sposób korzystają z Usług Vcanal bez rejestrowania się), czy też status „Członka” (co oznacza, że zarejestrowali się Państwo w Vcanal). Termin „Użytkownik” odnosi się do Gościa lub Członka. Mają Państwo prawo korzystać z Usług Vcanal (niezależnie od tego, czy dostęp lub użytkowanie Vcanal jest przez Państwa zamierzone, czy też nie) jedynie pod warunkiem, że godzą się Państwo na przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa i warunków niniejszej Umowy. Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Umową i zachować ją. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na bycie związanym niniejszą Umową, stosującymi się do niej przepisami lub obowiązującym prawem, powinni Państwo natychmiast opuścić Witrynę Vcanal i zaprzestać korzystania z Usług Vcanal. Jeżeli pragną Państwo uzyskać status Członka, komunikować się z innymi Członkami i/lub korzystać z Usług Vcanal, muszą Państwo zapoznać się z niniejszą Umową i wyrazić akceptację jej warunków w trakcie dokonywania Rejestracji.
Niniejsza Umowa obejmuje obowiązujące w Vcanal zasady prawidłowego korzystania z Usług Vcanal i Treści (zdefiniowanych w Punkcie 6.1 Umowy) zamieszczanych w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem, jak również Państwa prawa, obowiązki i ograniczenia korzystania z Usług Vcanal i Treści zamieszczanych w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem. Aby móc korzystać z niektórych Usług Vcanal, mogą Państwo zostać poinformowani, że konieczne jest pobranie oprogramowania bądź treści i/lub przyjęcie dodatkowych warunków określonych przez Vcanal. O ile dodatkowe warunki dotyczące wybranych przez Państwa Usług Vcanal nie stanowią inaczej, zostają one niniejszym włączone do Umowy. Mogą Państwo otrzymać egzemplarz niniejszej Umowy, wysyłając e-mail na adres: telewizja@vcanal.tv. Temat: „Umowa o dotycząca warunków użytkowania”.
Vcanal ma prawo wprowadzać do niniejszej Umowy zmiany, które wejdą w życie z chwilą zamieszczenia ich w Witrynie Vcanal. Dalsze korzystanie przez Państwa z Usług Vcanal po zamieszczeniu przez Vcanal zmienionej wersji Umowy oznacza zaakceptowanie przez Państwa Umowy w zmienionej wersji. Ważne jest zatem, by regularnie przeglądali Państwo niniejszą Umowę, aby mieć pewność, że zaznajamiają się Państwo na bieżąco ze wszystkimi zmianami.
Proszę ostrożnie dobierać informacje zamieszczane przez Państwa w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem oraz informacje udostępniane innym Użytkownikom. Profile Vcanal nie mogą zawierać żadnych Treści Niedozwolonych, o których mowa w Punkcie 8 Umowy. Pomimo tego zakazu informacje, materiały, produkty lub usługi dostarczane przez innych Członków Vcanal (na przykład w ich profilach) mogą być w całości bądź w części niedozwolone bądź zabronione albo mogą z innych względów naruszać niniejszą Umowę, natomiast Vcanal nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Materiały wgrywane do profilu użytkownika muszą dotyczyć budownictwa i architektury, ze względu na przyjęty profil telewizji. Jeżeli dojdzie do Państwa wiadomości, że ktokolwiek nieprawidłowo korzysta z Usług Vcanal, należy skorzystać z zakładki „Kontakt z Vcanal”.
Vcanal zastrzega prawo do odrzucenia, odmowy zamieszczenia lub do usunięcia według własnego uznania zamieszczonych przez Państwa informacji (w tym wiadomości prywatnych) lub do odmowy, ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia Państwa dostępu do wszystkich lub do części Usług Vcanal w dowolnym czasie, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, za uprzednim powiadomieniem bądź wyjaśnieniem lub bez takiego powiadomienia bądź wyjaśnienia, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Vcanal wyraźnie zastrzega prawo do usunięcia Państwa profilu i/lub odmowy, ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia Państwu dostępu do wszystkich lub do części Usług Vcanal, jeżeli Vcanal stwierdzi według własnego uznania, że naruszyli Państwo niniejszą Umowę lub stwarzają Państwo zagrożenie dla Vcanal i/lub jej Użytkowników albo naruszają obowiązujące prawo.

1. Prawo do korzystania. Korzystanie z Usług Vcanal i rejestracja jako Członek w celu korzystania z Usług Vcanal („Członkostwo”) jest nieważne w przypadkach niedozwolonych. Korzystając z Usług Vcanal, oświadczają i zapewniają Państwo, że (a) wszelkie dane rejestracyjne podane przez Państwa są prawdziwe i poprawne; (b) będą Państwo dbali o zachowanie poprawności tych danych; (c) ukończyli Państwo co najmniej 13 lat; a (d) korzystanie przez Państwa z Usług Vcanal nie narusza żadnych obowiązujących praw ani przepisów. Państwa profil może zostać usunięty, a Członkostwo cofnięte bez ostrzeżenia, jeżeli Vcanal uzna, że nie ukończyli Państwo 13 lat; że mają Państwo mniej niż 18 lat, a podają się za pełnoletnich; albo że ukończyli Państwo 18 lat, a podają się za niepełnoletnich.
2. Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa oraz wszelkie jej zmiany zamieszczone w Witrynie Vcanal zachowają ważność przez cały okres korzystania przez Państwa z Usług Vcanal lub pozostawania przez Państwa Członkiem. Mogą Państwo zrezygnować z Członkostwa w dowolnym terminie i z dowolnej przyczyny, wysyłając maila na adres telewizja@vcanal.tv, o tresci „Porsze o usunięcie konta”. Vcanal może cofnąć Państwu Członkostwo w dowolnym terminie, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyn, za uprzednim powiadomieniem bądź wyjaśnieniem lub bez takiego powiadomienia bądź wyjaśnienia, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Nawet po ustaniu Członkostwa niniejsza Umowa pozostanie w mocy, w tym również w zakresie objętym Punktami 5-17.
3. Opłaty. Przyjmują Państwo do wiadomości, że Vcanal zastrzega prawo pobierania opłat za każdą część Usług Vcanal oraz zmieniania wysokości tych opłat według własnego uznania (o ile takie opłaty są pobierane). Jeżeli Vcanal cofnie Państwu Członkostwo z powodu naruszenia przez Państwa niniejszej Umowy, nie będzie przysługiwać Państwu zwrot niewykorzystanych części opłat (o ile takie opłaty zostały pobrane). Dla podstawowych usług członkostwa (nie związanych z kampaniami reklamowymi bądź członkowstwem „specjalnym”) Vcanal jest portalem darmowym.
4. Hasło. Kiedy będą Państwo rejestrować się jako Członek, zostaną Państwo między innymi poproszeni o wybranie hasła. Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Zobowiązują się Państwo nigdy nie używać konta, nazwy użytkownika ani hasła innego Członka, a także nie ujawniać Państwa hasła osobom trzecim. Zobowiązują się Państwo natychmiast powiadomić Vcanal o swoich podejrzeniach dotyczących nieuprawnionego korzystania z Państwa konta lub dostępu do Państwa hasła. Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za każdy przypadek korzystania z Państwa konta.
5. Korzystanie przez Członków z Usług Vcanal. Usługi Vcanal przeznaczone są do osobistego użytku Członków i mogą być wykorzystywane także do celów promocyjnych, jednakże bezpośrednie działania komercyjne można podejmować wyłącznie pod warunkiem, że zostały one poparte lub dozwolone przez Vcanal. Vcanal zastrzega prawo do usuwania treści komercyjnych według swojego wyłącznego uznania. Zabronione jest nielegalne i/lub nieuprawnione korzystanie z Usług Vcanal, w tym zbieranie nazw użytkowników, numerów identyfikacyjnych użytkowników i/lub adresów e-mailowych Członków przy pomocy środków elektronicznych lub innych środków w celu wysyłania nie zamawianych e-maili, a także nieuprawnione umieszczanie ramek lub linków do Witryny Vcanal, jak również używanie promocyjnych stron internetowych lub oprogramowania osób trzecich w celu promowania profili dla korzyści majątkowych. Reklamy komercyjne, linki partnerskie i inne formy nieuprawnionego oferowania towarów lub usług mogą zostać usunięte z profilu Członka bez powiadomienia i wyjaśnienia oraz mogą skutkować cofnięciem przywilejów związanych z Członkostwem. Vcanal zastrzega prawo podjęcia odpowiednich działań prawnych w związku z nielegalnym lub nieuprawnionym korzystaniem z Usług Vcanal.
6. Wyłączne prawa majątkowe do Treści zamieszczanych w Vcanal. 1. Vcanal nie rości sobie praw własności do tekstów, plików, obrazów, zdjęć, filmów, dźwięków, utworów muzycznych, utworów artystycznych, aplikacji i innych materiałów (zwanych łącznie „Treściami”), zamieszczanych przez Państwa w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem. Po zamieszczeniu Treści w Usługach Vcanal zachowują Państwo wszelkie dotychczas posiadane prawa do tych Treści, z zastrzeżeniem ograniczonej licencji, o której mowa poniżej. Pokazując lub publikując („zamieszczanie”) jakiekolwiek Treści w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem, niniejszym udzielają Państwo ograniczonej licencji na wykorzystywanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych Treści wyłącznie w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem, w tym między innymi rozpowszechnianie części lub całości Witryny Vcanal w jakichkolwiek formatach i w jakichkolwiek kanałach udostępniania, z tym wyjątkiem, że Treści oznaczone jako „prywatne” nie będą rozpowszechniane poza Witryną Vcanal. Niniejsza ograniczona licencja nie daje Vcanal prawa do sprzedawania lub innego rodzaju rozpowszechniania Państwa Treści poza Usługami Vcanal. Kiedy usuną Państwo swoje Treści z Witryny Vcanal tak szybko, jak na to pozwolą względy praktyczne, zaprzestanie ich rozpowszechniania, a z chwilą zaprzestania rozpowszechniania licencja na ich wykorzystywanie wygaśnie. Jeżeli po rozpowszechnieniu Państwa Treści przez Vcanal poza Witryną Vcanal zmienią Państwo ustawienia prywatności dotyczące Treści na „prywatne”, Vcanal zaprzestanie rozpowszechniania takich Treści „prywatnych” poza Witryną Vcanal tak szybko, jak na to pozwolą względy praktyczne, po dokonaniu przez Państwa zmiany.
2. Licencja, jakiej udzielają Państwo Vcanal, jest niewyłączna (to znaczy mogą Państwo udzielić dodatkowo licencji na Państwa Treści osobom i podmiotom innym niż Vcanal), w pełni opłacona i zwolniona z tantiem (oznacza to, że Vcanal nie ma obowiązku płacić Państwu za wykorzystywanie w Usługach Vcanal zamieszczonych przez Państwa Treści), podlegająca sublicencji (aby Vcanal mogła udzielać dostępu do Usług Vcanal za pośrednictwem swoich podmiotów powiązanych, podwykonawców i innych partnerów handlowych, takich jak sieci dostawy treści internetowych i dostawcy usług bezprzewodowych) i obowiązująca na całym świecie (ponieważ Internet i Usługi Vcanal mają zasięg globalny).
3. Oświadczają, zapewniają i zobowiązują się Państwo, że: (i) są Państwo właścicielem Treści zamieszczanych przez Państwa w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem albo z innego tytułu posiadają Państwo prawo do udzielania licencji określonej w niniejszym Punkcie 6, a (ii) zamieszczanie przez Państwa Treści w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem nie będzie naruszało żadnych obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby czy podmiotu. Zobowiązują się Państwo wypłacić wszelkie tantiemy, honoraria i inne kwoty należne wszelkim osobom i podmiotom z tytułu zamieszczenia przez Państwa Treści w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem.
4. Usługi Vcanal zawierają Treści Vcanal („Treści Vcanal”). Treści Vcanal są chronione prawem autorskim, prawem dotyczącym znaków towarowych, prawem patentowym, tajemnicą handlową, tajemnicą przedsiębiorstwa oraz innymi przepisami prawa, a Vcanal posiada i zachowuje wszelkie prawa do Treści Vcanal i Usług Vcanal. Vcanal niniejszym udziela Państwu ograniczonej, odwołalnej i nie podlegającej sublicencjonowaniu licencji na zwielokrotnianie i wyświetlanie Treści Vcanal (za wyjątkiem wszelkich kodów oprogramowania) wyłącznie do użytku własnego w związku z oglądaniem Witryny Vcanal i korzystaniem z Usług Vcanal.
5. Usługi Vcanal zawierają Treści Użytkowników i innych licencjodawców Vcanal. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, nie wolno Państwu kopiować, zmieniać, tłumaczyć, publikować, nadawać, transmitować, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać ani sprzedawać żadnych Treści widocznych w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem.
6. Vcanal wykonuje niezbędne czynności techniczne związane z udostępnianiem Usług Vcanal, w tym między innymi transkodowanie i/lub przeformatowywanie Treści w celu umożliwienia ich wykorzystywania w Usługach Vcanal.
7. Zamieszczone treści.
1. Vcanal ma prawo do odrzucenia, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich Treści z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, w tym Treści, które według wyłącznego uznania Vcanal naruszają niniejszą Umowę lub mogą być obraźliwe, nielegalne lub mogą naruszać prawa jakichkolwiek osób lub podmiotów albo naruszają lub stanowią zagrożenie bezpieczeństwa jakichkolwiek osób lub podmiotów. Vcanal nie przyjmuje odpowiedzialności za monitorowanie Usług Vcanal celem wykrycia niewłaściwych Treści lub zachowań. Jeżeli jednak kiedyś Vcanal zdecyduje się według swojego wyłącznego uznania na monitorowanie Usług Vcanal, to również i wtedy nie będzie ponosiła odpowiedzialności za zamieszczone Treści, nie będzie obowiązana zmieniać ani usuwać niestosownych Treści, ani nie będzie odpowiadać za zachowanie Użytkownika zamieszczającego takie Treści.
2. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za Treści zamieszczane przez Państwa w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem, jak również za wszelkie materiały i informacje przekazywane innym Członkom oraz za wzajemne relacje z innymi Użytkownikami.
3. Spoczywa na Państwu wyłączny obowiązek zapewnienia, by wszystkie Treści zamieszczane przez Państwa w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem oraz wszelkie materiały i informacje przekazywane przez Państwa innym Członkom, były zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i ochronie prywatności; między innymi obowiązani są Państwo zapewnić uzyskanie uprzedniej zgody wszystkich osób, których informacje osobiste wykorzystują i/lub ujawniają Państwo w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem.
8. Treści/działania zabronione. Poniżej podano przykłady rodzajów Treści, które są nielegalne albo których zamieszczanie w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem jest zabronione. Vcanal zastrzega prawo przeprowadzenia dochodzenia i podjęcia odpowiednich działań prawnych przeciwko osobom, które według wyłącznego uznania Vcanal naruszają niniejsze postanowienie, w tym między innymi usunięcia niestosownych Treści z Usług Vcanal i cofnięcia Członkostwa osobom dopuszczającym się naruszenia. Treści Niedozwolone obejmują między innymi Treści, które według wyłącznego uznania Vcanal:
1. są w sposób oczywisty obraźliwe i krzewią rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;
2. prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;
3. są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi;
4. pokazują nagość, nadmiar przemocy lub obraźliwą treść, albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;
5. za pomocą których usiłuje się uzyskać od osób poniżej 18 roku życia informacje na ich temat;
6. publicznie podają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;
7. krzewią lub same stanowią informacje, które według Państwa wiedzy są nieprawdziwe lub mylące, albo propagują nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;
8. stanowią lub promują nielegalny bądź niedozwolony egzemplarz utworu innej osoby, na przykład dostarczają pirackie oprogramowanie lub podają linki do takiego oprogramowania, udzielają informacji o tym, jak obejść zabezpieczenia przed kopiowaniem zainstalowane przez producenta, albo dostarczają pirackie nagrania muzyczne lub podają linki do pirackich plików muzycznych;
9. powodują przesyłanie „wiadomości-śmieci”, „listów łańcuszkowych” albo nie zamawianej korespondencji zbiorczej, komunikatów w systemie instant messaging, „spimu” lub „spamu”;
10. zawierają strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);
11. promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawierają instrukcje nielegalnych czynności, takich jak na przykład sporządzanie bądź kupowanie nielegalnej broni, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;
12. za pomocą których usiłuje się uzyskać od innych użytkowników hasła i dane identyfikacyjne w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem;
13. obejmują działalność komercyjną i/lub sprzedaż bez uprzedniej pisemnej zgody MySpace, taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;
14. zawierają zdjęcie lub film innej osoby, które zamieścili Państwo bez jej zgody;
15. w przypadku profili zespołów, artystów kabaretowych, filmowców oraz innych profili wykorzystują erotycznie dwuznaczne obrazy lub inne nieuczciwe, wprowadzające w błąd lub zwodnicze Treści w celu przyciągnięcia ruchu internetowego do profilu;
16. naruszają prawa ochrony prywatności, prawa do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, prawa autorskie, prawa ochrony znaków towarowych, prawa wynikające z umów oraz inne prawa jakiejkolwiek osoby; albo
17. szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które w Państwa kraju są niekonstytucyjne lub nielegalne.
Poniżej podano przykłady rodzajów działalności, która jest nielegalna lub której nie wolno prowadzić w Witrynie Vcanal albo korzystając z Usług Vcanal. Vcanal zastrzega prawo przeprowadzenia dochodzenia i podjęcia odpowiednich działań prawnych przeciwko osobom, które według wyłącznego uznania Vcanal naruszają niniejsze postanowienie, w tym między innymi zgłoszenia tego faktu organom ochrony prawnej. Działalność niedozwolona obejmuje między innymi:
18. czyny przestępcze lub czyny niedozwolone, w tym pornografię dziecięcą, deprawację nieletnich, oszustwa, obrót obscenicznymi materiałami, handel narkotykami, hazard, nękanie, prześladowanie, przesyłanie spamu, przesyłanie spamu, wysyłanie wirusów i innych szkodliwych plików, naruszanie praw własności intelektualnej (w tym między innymi praw autorskich, znaków towarowych i praw patentowych) lub kradzież tajemnic handlowych i tajemnic przedsiębiorstwa;
19. reklamowanie Członkom bądź namawianie ich do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek towarów czy usług poprzez niedozwolone lub zabronione korzystanie z Usług Vcanal. Nie mogą Państwo przesyłać innym Członkom listów łańcuszkowych ani wiadomości-śmieci. W celu ochrony naszych Członków przed taką reklamą i namowami Vcanal zastrzega prawo do ograniczenia liczby e-maili, jakie Członek może wysłać do innych Członków w dowolnym dwudziestoczterogodzinnym okresie, do takiej ilości, jaką Vcanal uzna za stosowną według swojego wyłącznego uznania. Niniejszym uznają Państwo, że jeżeli naruszą Państwo niniejszą Umowę i wyślą nie zamówione zbiorcze e-maile, komunikaty typu instant message czy inne niedozwolone komunikaty komercyjne jakiegokolwiek rodzaju za pośrednictwem Usług Vcanal, to tym samym wyrządzą Państwo znaczną szkodę firmie Vcanal, przy czym wartość takiej szkody będzie bardzo trudno ustalić. Jako uzasadnione oszacowanie odszkodowania zobowiązują się więc Państwo zapłacić Vcanal 250 PLN za każdy nie zamówiony e-mail albo inny nieuprawniony komunikat komercyjny wysłany przez Państwa za pośrednictwem Usług Vcanal;
20. obchodzenie, modyfikację, usiłowanie obejścia lub dokonania modyfikacji, zachęcanie albo pomaganie innym osobom w obchodzeniu lub modyfikacji technologii bądź oprogramowania zabezpieczającego Usługi Vcanal;
21. działania z wykorzystaniem wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie programu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
22. zakrywanie bannerów lub pozbawianie ich czytelności na stronie zawierającej Państwa osobisty profil albo na jakiejkolwiek innej stronie Vcanal za pomocą HTML/CSS lub innych środków;
23. automatyzację korzystania z systemu, w tym między innymi korzystanie ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy lub komunikatów;
24. ingerowanie, zakłócanie lub niepotrzebne obciążanie Usług Vcanal albo sieci bądź usług połączonych z Usługami Vcanal;
25. podawanie się albo próbę podawania się za innego Członka, osobę lub podmiot;
26. w przypadku profili zespołów, komedii, filmowców oraz innych profili zawierających odtwarzacz Vcanal – kopiowanie kodu Państwa odtwarzacza Vcanal i zintegrowanie go (albo polecanie zintegrowania go innym osobom) poza należącym do Państwa profilem zespołu na Vcanal;
27. korzystanie z konta, nazwy użytkownika lub hasła innego Członka, ujawnianie Państwa hasła osobom trzecim albo pozwalanie osobom trzecim na dostęp do Państwa konta;
28. sprzedawanie lub przekazywanie w inny sposób Państwa profilu innym osobom lub podmiotom;
29. wykorzystywanie informacji pozyskanych z Usług Vcanal w celu napastowania, znieważania lub wyrządzania krzywdy innej osobie lub podmiotowi, jak również usiłowanie takich czynów;
30. wyświetlanie niedozwolonych reklam komercyjnych w Państwa profilu, przyjmowanie zapłaty albo innych korzyści majątkowych od osoby trzeciej w zamian za wykonywanie przez Państwa działalności komercyjnej poprzez niedozwolone lub zabronione korzystanie z Usług Vcanal na rzecz tej osoby, takie jak umieszczanie treści komercyjnych w Państwa profilu, umieszczanie blogów lub biuletynów w celach komercyjnych, oznaczanie profilu utworzonego w celach komercyjnych jako jednego z Państwa znajomych zaliczonych do grupy „8 najlepszych” lub wysyłanie prywatnych wiadomości w celach komercyjnych; albo
31. korzystanie z Usług Vcanal w sposób niezgodny z obowiązującymi prawami i przepisami.
9. Ochrona praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Vcanal szanuje własność intelektualną innych i wymaga tego samego od swoich użytkowników. Nie wolno Państwu przesyłać do serwera, integrować, zamieszczać, przesyłać e-mailem, przekazywać ani w inny sposób udostępniać żadnych materiałów, które naruszają prawa autorskie, prawa z patentów, prawa ochronne na znaki towarowe, tajemnice handlowe czy inne wyłączne prawa majątkowe osób lub podmiotów. Vcanal ma prawo cofnąć Członkostwo osobom dopuszczającym się takiego naruszenia. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa utwór został skopiowany i zamieszczony w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy przesłać Przedstawicielowi Vcanal ds. Praw Autorskich zawiadomienie o zarzucanym naruszeniu, zawierające wszystkie z niżej określonych informacji: (a) określenie utworu chronionego prawem autorskim, który Państwa zdaniem został naruszony, a jeśli jedno zawiadomienie dotyczy wielu utworów chronionych prawem autorskim – reprezentatywny wykaz tych utworów; (b) określenie materiału naruszającego Państwa zdaniem prawo autorskie oraz dostateczne w rozsądnej ocenie informacje, które pozwolą nam zlokalizować ten materiał w Usługach Vcanal (podanie adresu(ów) URL materiału naruszającego prawo autorskie spełnia ten wymóg); (c) dostateczne w rozsądnej ocenie informacje, które pozwolą nam skontaktować się z Państwem, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mailowy, jeżeli korzystają Państwo z takowego; (d) oświadczenie, że – działając dobrej wierze – uważają Państwo, iż wykorzystanie, o którym mowa, nie zostało objęte zezwoleniem właściciela praw autorskich bądź jego przedstawiciela albo nie zostało dopuszczone z mocy prawa; (e) oświadczenie złożone przez Państwa pod karą grożącą za poświadczenie nieprawdy, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są prawidłowe i że są Państwo uprawnionym z tytułu praw autorskich albo są uprawnieni do występowania w imieniu uprawnionego z tytułu praw autorskich; oraz (f) Państwa podpis własnoręczny lub podpis elektroniczny. Zawiadomienie Przedstawiciela Vcanal ds. Praw Autorskich o domniemanym naruszeniu można wysłać drogą elektroniczną, korzystając z następującego adresu e-mail: telewizja@vcanal.tv. Vcanal zapewnia określone narzędzia i technologie, które ułatwiają uprawnionym z tytułu praw autorskich kontrolowanie wykorzystywania ich utworów.
10. Spory między Członkami. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wzajemne relacje z innymi Członkami Vcanal. Vcanal zastrzega prawo angażowania się w spory pomiędzy Państwem a innymi Członkami, ale nie ma takiego obowiązku.
11. Ochrona prywatności. Korzystanie z Usług Vcanal podlega również Zasadom Ochrony Prywatności, które zostają włączone do Umowy poprzez niniejsze odniesienie.
12. Wyłączenie odpowiedzialności. Vcanal nie ponosi odpowiedzialności i nie składa żadnych zapewnień (wyraźnych ani dorozumianych) co do Treści Użytkowników ani co do poprawności i wiarygodności Treści Użytkowników zamieszczonych w Usługach Vcanal bądź za ich pośrednictwem, niezależnie od tego, czy spowodowali to Użytkownicy Usług Vcanal, czy też sprzęt lub oprogramowanie wykorzystywane w Usługach Vcanal bądź z nimi związane, a same Treści Użytkowników nie muszą odzwierciedlać opinii czy zasad wyznawanych przez Vcanal. Profile i aplikacje osób trzecich utworzone i zamieszczone przez Członków w Witrynie Vcanal mogą zawierać linki do innych witryn internetowych. Vcanal nie ponosi odpowiedzialności za treść, poprawność ani opinie wyrażane w takich witrynach, a witryny te nie muszą być badane, monitorowane ani sprawdzane przez Vcanal pod kątem ich poprawności czy kompletności. Zamieszczenie linku do jakiejkolwiek witryny w Usługach Vcanal nie oznacza, że Vcanal akceptuje lub popiera tę witrynę. Wchodząc na takie strony osób trzecich, czynią to Państwo na własne ryzyko. Vcanal nie bierze odpowiedzialności za reklamy ani aplikacje osób trzecich zamieszczane w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem, a także nie odpowiada za towary lub usługi świadczone przez reklamodawców. Vcanal nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie jakiegokolwiek Użytkownika Usług Vcanal, czy to w sieci, czy też poza nią. Vcanal nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcie, przerwę, usunięcie, wady, opóźnienia w działaniu lub przesyle, awarię linii komunikacyjnych, kradzież, zniszczenie lub nieuprawniony dostęp do komunikatów jakiegokolwiek Użytkownika bądź Członka albo za wprowadzanie w nich zmian. Vcanal nie odpowiada za problemy lub awarie techniczne sieci lub linii telefonicznych, systemów komputerowych działających w trybie online, serwerów lub dostawców internetowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, za awarie emaili i odtwarzaczy z powodu problemów technicznych lub z powodu przeładowania sieci Internet lub Usług Vcanal, ani za łączne działanie kilku z tych czynników, w tym między innymi za krzywdy i szkody wyrządzone Użytkownikom lub komputerom innych osób, związane lub wynikające z uczestnictwa lub pobierania materiałów w związku z Usługami Vcanal. W żadnym wypadku Vcanal nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody czy straty, w tym uszkodzenie ciała lub śmierć, wynikające z korzystania z Usług Vcanal, udziału w wydarzeniach Vcanal, Treści Użytkowników zamieszczanych w Usługach Vcanal lub za ich pośrednictwem, czy postępowania Użytkowników Usług Vcanal, zarówno w sieci, jak i poza nią.
13. Ograniczenie odpowiedzialności. Vcanal NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ WOBEC PAŃSTWA ANI OSÓB TRZECICH ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ OBEJMUJĄCEJ ODSZKODOWANIE ZA SZKODY POŚREDNIE, NASTĘPCZE, PRZYKŁADNE, INCYDENTALNE I SZCZEGÓLNE ORAZ NAWIĄZKI, W TYM RÓWNIEŻ ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI SPOWODOWANYCH KORZYSTANIEM PRZEZ PAŃSTWA Z SERWISÓW Vcanal, NAWET JEŚLI Vcanal ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY MAJĄCYCH ODMIENNĄ TREŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Vcanal WOBEC PAŃSTWA Z JAKIEGOKOLWIEK TYTUŁU, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZAĆ SIĘ DO KWOTY, JAKĄ PAŃSTWO ZAPŁACILI Vcanal ZA KORZYSTANIE Z SERWISÓW Vcanal W CZASIE TRWANIA CZŁONKOSTWA.
14. Spory. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana W przypadku sporów wynikających z Umowy lub Usług Vcanal zarówno Państwo, jak i Vcanal zobowiązują się poddać wyłącznej właściwości sądów Rzeczpospolitej Polskiej. NINIEJSZYM KAŻDA ZE STRON ŚWIADOMIE, DOBROWOLNIE I W SPOSÓB ZAMIERZONY ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRZYSŁUGUJĄCYCH JEJ PRAW DO ROZPOZNANIA SPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH W PRZYPADKU KAŻDEGO SPORU SĄDOWEGO (W TYM MIĘDZY INNYMI SPORU DOTYCZĄCEGO ROSZCZEŃ, ROSZCZEŃ WZAJEMNYCH LUB ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH) ZWIĄZANEGO Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB Z NIEJ WYNIKAJĄCEGO. PONADTO KAŻDA ZE STRON POTWIERDZA, ŻE ŻADEN PRZEDSTAWICIEL ŻADNEJ ZE STRON NIE OŚWIADCZAŁ W SPOSÓB WYRAŹNY ANI JAKIKOLWIEK INNY, ŻE REPREZENTOWANA PRZEZ NIEGO STRONA W PRZYPADKU TAKIEGO SPORU NIE BĘDZIE PRÓBOWAŁA WYEGZEKWOWAĆ NINIEJSZEGO ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO ROZPOZNANIA SPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. KAŻDA ZE STRON POTWIERDZA, ŻE NINIEJSZY PUNKT STANOWI WAŻNĄ ZACHĘTĘ DLA DRUGIEJ STRONY DO ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY.
15. Przejęcie odpowiedzialności. Zobowiązują się Państwo przejąć odpowiedzialność i zrekompensować Vcanal, jej podmiotom zależnym i powiązanym oraz członkom ich kierownictwa, przedstawicielom, partnerom i pracownikom wszelkie szkody, zobowiązania, roszczenia i żądania osób trzecich (w tym koszty obsługi prawnej w rozsądnej wysokości) spowodowane korzystaniem przez Państwa z Usług Vcanal z naruszeniem niniejszej Umowy i/lub wynikające z naruszenia niniejszej Umowy i/lub Państwa oświadczeń i zapewnień podanych w niniejszej Umowie i / lub treści publikowanych przez Państwa w Vcanal.
16. Postanowienia różne. Niniejsza Umowa zostaje przyjęta z chwilą skorzystania przez Państwa z Witryny Vcanal lub któregoś z Usług Vcanal, a następnie potwierdzona poprzez fakt, że staną się Państwo Członkiem. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Państwem a Vcanal dotyczącego korzystania z Usług Vcanal. Niewykonanie lub nie wyegzekwowanie przez Vcanal któregoś z praw lub postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowiło zrzeczenia się danego prawa lub postanowienia. Tytuły poszczególnych punktów niniejszej Umowy służą jedynie przejrzystości tekstu i nie niosą ze sobą żadnych skutków prawnych ani umownych. Vcanal jest znakiem towarowym Vcanal.tv . Niniejsza Umowa będzie obowiązywała w największym prawnie dopuszczalnym zakresie. Jeżeli któreś z postanowień Umowy okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to zostanie ono uznane za wyjęte z niniejszej Umowy i nie będzie naruszało ważności i możliwości wyegzekwowania pozostałych jej postanowień.

W razie pytań dotyczących niniejszej Umowy proszę kontaktować się z nami, korzystając z zakładki „Kontakt” z głównej strony Vcanal.tv bądź wysłanie maila na adres telewizja@vcanal.tv

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I ZGADZAM SIĘ NA WSZYSTKIE POSTANOWIENIA ZAWARTE POWYŻEJ

 | Powrót

Wszystkie firmy zainteresowane produkcją profesjonalnego filmu reklamowego zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy owocną współpracę !
asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f asdf asdf asdf asdf asdf asd f
Ogolnopolski Kongres Pożarnictwa Ogolnopolski Kongres Pożarnictwa
Ogolnopols...
26.07.2012 Warszawa. Kolejny wielki sukces IX edycji KONGRES...
Andrychów Andrychów
Andrychów
Film promocyjny zrealizowany dla Gminy Andrychów przez Agen...
ZIAD Promo 2014 ZIAD Promo 2014
ZIAD Promo...
 ZIAD Bielsko-Biała SA oferuje usługi w dziedzinach:...
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 VCANAL.TV